Lerend netwerk: NT2 maatjes Almere

Versterkt taalaanbod aan leerlingen met een anderstalige achtergrond en taalzwakke leerlingen

Voorbeeld handreiking rekenbegrippenSchooljaar 2023/2024

In deze periode heeft het lerend netwerk zich gericht op het samenstellen van handreikingen, tips en adviezen om zicht te krijgen op het mondeling taalniveau van de leerlingen. Elke tip bestaat uit een uitlegkaart en (eventueel) bijbehorende presentatie om in de klas te gebruiken. Bekijk en download hieronder de verschillende mogelijkheden.

 

Schooljaar 2022/2023

In dit project worden leerkrachten opgeleid tot NT2 deskundige binnen de eigen school. Door middel van 12 workshops wordt de maatjes informatie geboden over de volgende onderwerpen:

 1. Taal en woordenschat
 2. Woordenschat en lezen
 3. Woordenschat in thema’s
 4. Cultuur en communicatie
 5. Klankonderwijs en samenwerkend leren
 6. Niveaubepaling/hoogbegaafdheid en NT2
 7. NT2/Dyslexie/Tos
 8. Traumasensitief lesgeven
 9. Taaldenkgesprekken
 10. Inhoudelijk schrijven
 11. Taal in alle vakken
 12. Taalbeleidsplan

Daarnaast krijgt het maatje elke 2 weken persoonlijke begeleiding op de eigen school. Dat betekent dat we samen kijken waar de urgentie tot een versterkt taalaanbod binnen de school ligt. Het doel is dat het maatje het team bewust kan maken van de invloed van taal op de ontwikkeling van leerlingen en wat zij daar, soms op heel eenvoudige wijze, aan kunnen bijdragen om het taalniveau te verhogen. Het vertrekpunt is de inventarisatie van de leerlingpopulatie en de intakeprocedure.

Dit lerend netwerk stelt zich dit jaar als doel te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het taalniveau van leerlingen vast te stellen, zodat er een adequaat aanbod komt voor leerlingen die dat nodig hebben.

Opbrengsten 2022/2023:

De eerste opbrengst van dit lerend netwerk is dat de vragen op het intakeformulier van de school zijn aangepast, zodat er een beter beeld is van het taalniveau van de leerling als de leerling op school begint.

De bewustwording van het belang van taal is bij de deelnemers gegroeid en zij hebben dat uitgedragen, en doen dat nog, binnen hun eigen team. Er is op de betrokken scholen kritisch gekeken naar de intakeprocedure en de vraagstelling m.b.t. de taalontwikkeling van de aangemelde leerling(en), zodat er een duidelijker beeld van de taalontwikkeling van de aangemelde leerling ontstaat en er een passend aanbod gecreëerd kan worden. Dat zorgt er tevens voor dat leerlingen eerder in beeld komen als er zorg is op het gebied van taal.

Op twee deelnemende scholen is men bezig met het versterken van het taalaanbod in de kleutergroepen en vindt het taalaanbod bewuster en intensiever plaats. De meerwaarde is dat het extra taalaanbod bijdraagt aan de algemene ontwikkeling van de leerlingen. Leerkrachten geven aan dat het versterkt taalaanbod tevens richting geeft aan het gehele onderwijsaanbod in de kleutergroepen.

Op de derde school ligt het accent meer op het taalaanbod in de groepen 3 t/m 8. De maatjes op deze school zijn vooral bezig met het scheppen van goede voorwaarden om er voor te zorgen dat het versterkt taalaanbod een blijvend karakter krijgt. Zij proberen het versterkt taalaanbod dat zij willen invoeren, eerst uit in de eigen groep, zodat wat zij willen uitrollen in de school duidelijk is voor de collega’s en door het hele team opgepakt kan worden. Hierover hebben zij intensief contact met de directeur en de IB-er.

Ontwikkelingen t.a.v. de onderzoeksvraag:

“Hoe stellen we het mondeling taalniveau van de leerlingen vast”

 • Opstellen van een vragenlijst voor de maatjescholen: Wat en hoe wordt er geregistreerd m.b.t. de taalontwikkeling van leerlingen?
 • Contact gelegd met Bartje de Wit m.b.t NELI project.
 • Bezoek aan basisschool “de Puzzel” in Mechelen: Wat houdt de KOALA test in, wat levert het op? Op welke wijze vindt er een intensief taalaanbod plaats?
 • Contact gelegd met onderzoekers; Elma Blom, Lisa v/d Bosch.
 • Literatuursearch.

De conclusie van het lerend netwerk is dat er geen beschikbare geschikte middelen zijn om het mondeling taalniveau van leerlingen vast te stellen.

 

Presentatie van dit lerend netwerk tijdens de taalweek 2023

presentatie NT2