Lerend netwerk: Leidinggevenden voorscholen

Schooljaar 2023-2024

Er is aan het begin van het schooljaar 2023-2024 gekozen om de focus te leggen op kinderen met een blootstellingsachterstand in taal. In welke taal dan ook. Een taalrijke omgeving thuis, in de kinderopvang en op de voorschool, is essentieel voor de taalontwikkeling van ieder kind. Samenwerken met ouders (educatief partnerschap) is daarbij onmisbaar.

Om zicht te krijgen op hoe je die samenwerking vorm kunt geven zijn we op zoek gegaan naar wat werkt. We zijn er achter gekomen dat samenwerken met ouders alleen goed lukt als er vanaf de start sprake is van een basis van vertrouwen en wederzijdse, oprechte belangstelling.

Het doel van de eerste gesprekken is een relatie opbouwen met ouders en het helder in beeld krijgen van de thuissituatie. Hierdoor kun je beter aansluiten bij de behoefte van het kind en de ouders en samen optrekken om een zo rijk mogelijke taalomgeving voor het kind te creëren. Belangrijk bij deze gesprekken is niet zozeer de functie die iemand vervult maar de deskundigheid van de medewerker die de gesprekken voert. Is zij/hij in staat om met werkelijke belangstelling naar ouders te luisteren, heeft hij/zij voldoende gespreksvaardigheden om ouders uit te nodigen hun verhaal te vertellen en door te vragen.

De eerste gesprekken tussen ouders en kinderopvang zijn dus cruciaal voor een goede start.

Het lerend netwerk leidinggevenden heeft een format gemaakt om deze belangrijke eerste gesprekken meer te benaderen vanuit de behoefte van ouders om gezien, gehoord en erkend te worden in hun rol als ouder dan vanuit een behoefte aan informatieoverdracht vanuit de kinderopvang.
Het format kun je hier downloaden.

Schooljaar 2022-2023

De twee lerende netwerken van de gesubsidieerde voorscholen, het lerend netwerk van leidinggevenden en dat van de pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches VE hebben alles met elkaar te maken, ze werken tenslotte in dezelfde organisaties, maar zijn te onderscheiden in hun doel.
In het lerend netwerk voor leidinggevenden staat het ontwikkelen van een visie en de vertaling hiervan in een Pedagogisch Beleidsplan voorop.

Beide lerend netwerken hebben een eerste verkenning van de vaardigheden, wensen, behoeften en kennis binnen de eigen voorschool achter de rug, en verdiepen zich nu in het onderwerp meertaligheid en/of een blootstellingsachterstand in het Nederlands d.m.v. van diverse bronnen: literatuur, podcasts, websites, brochures, YouTube-filmpjes, artikelen, etc.

We hopen dat de opbrengsten van beide lerende netwerken niet alleen voor de kinderen, ouders en professionals in de voorscholen een stap voorwaarts is in het kijken naar en aanpakken van meertaligheid of een blootstellingsachterstand, maar dat het gehele werkveld van 2,5 – 4 jarigen baat hierbij gaat hebben.

Lees hier meer over de activiteiten van dit lerend netwerk:

Presentatie van dit lerend netwerk in de taalweek 2023

presentatie meertaligheid