Nieuwsbrief Voorscholen juni 2023

In de nieuwsbrief van de stedelijk coaches voorscholen (aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier) is dit verslag van het schooljaar 2022/2023 van het lerend netwerk Pedagogisch Beleidsmedewerkers/Pedagogisch Coaches VE opgenomen:

Afgelopen schooljaar zijn wij zeer enthousiast aan het werk geweest. We hebben allerlei kennisbronnen over taalstimulering bestudeerd, hebben systematisch naar een ‘product’ toe gewerkt en zijn tot een aantal inzichten gekomen die vragen om een andere manier van werken.

De doelgroep in de voorscholen is sterk veranderd: nagenoeg 100% van de kinderen zijn doelgroepkinderen. Anderstaligen en meertaligen vormen daarbij de grootste groep, naast kinderen uit een omgeving met een lage sociaal economische status (SES).
Procedures, werkwijzen, etc. van de voorscholen en kinderopvang passen niet meer bij deze sterk veranderde realiteit en dienen aangepast te worden.

  • Maar wat en hoe dient er aangepast te worden?
  • En hoe weten we of onze aanpassingen passen bij onze doelgroep; kinderen én hun ouders?

Aan de basis van deze veranderingen staat bewustwording van wat het betekent voor kinderen en ouders om in een land te leven waarvan ze de taal niet (goed) kennen en geconfronteerd worden met vooroordelen. Oók voor de van oorsprong Nederlandstalige kinderen; laaggeletterdheid van ouders is een groot probleem.

Beelden zeggen meer dan woorden en kunnen het bewustwordingsproces bij pm’ers, en bij iedereen die met jonge kinderen en ouders te maken heeft, versnellen en cultuursensibiliteit (ook bij Nederlandse subculturen) en taalsensitiviteit vergroten.
Komend schooljaar gaan wij, samen met een jonge documentairemaker, een film maken met en voor pedagogisch medewerkers waar deze zaken aan de orde komen. Op basis van deze documentaire ontwerpen we een gesprekscyclus

  • om samen met pm’ers verdiepende gesprekken te voeren om onze omgang met kinderen en ouders, intakes, communicatie etc. bij hún realiteit aan te laten sluiten,
  • zodat kinderen vanuit veiligheid, betrokkenheid en welbevinden, optimale kansen krijgen het Nederlands (beter) onder de knie te krijgen.

Meer informatie: Procesbegeleider Ellie Vangangelt, Stedelijk Coach VE.

Enkele gebruikte bronnen:

Boeken:

Boekcover Hoeveel talen spreek jij

boekcover Het meertalige kindboek mijn eerste 1500 gebaren

Op de pagina meer informatie vind je allerlei handige artikelen, sites, boeken etc.

Gebruikte podcast en apps:

podcast over meertaligheid

afbeelding van app kindergebaren

App Kwebl